top of page

OBN Amharic - ኦሮሚያ ከፊንፊኔ የምታገኘውን ልዩ ጥቅም አስማልክቶ የተጠራው ስብሰባ ተበተነ

OBN Amharic : ኦሮሚያ ከፊንፊኔ የምታገነውን ልዩ ጥቅም አስማልክቶ የተጠራው ህዘባዊ ስብሰባ ተበተነ

(C)OBN

bottom of page